SOLAR- & JORDVÄRME

 

PRODUKTBESKRIVNING:

Multiseal ett flytande tätningsmedel som tillsätts direkt i vattnet i en sluten slinga för att täta dolda läckor. Multiseal finns i olika produktvarianter anpassat till den miljö där ett läckage måste tätas. Multiseal kan användas för slutna krets av fjärrvärmesystem, alla värmanlägningar med oljebrännare eller pannor gulvvarmesytemer, avlopp och avloppssystem. Det finns också Multiseal för drikkevandsinstalationer, gasinstallationer, solanläggningar och pool.

Följande upplysningar är givna på grundval av tester och erfarenheter. Då vi inte har någon kontroll över användningen av produkten rekommenderas provinstallation för att säkerställa att produkten lämpar sig för den önskade installationen.

Multiseal F är speciellt utformad för att fungera med frysskyddsmedelkemikalier som finns i solar- och jordvärmeanlägningerI serien av dedikerade produkter solaranlägninger har vi också Multiseal SOF och Multiseal SOR som är respektive ett frysskydd / värmebärare vätska (SOF) och en rengöringsvätska för solvärmesystem (SOR).

 

TEKNISKA EGESKAPER:

Multiseal tätningssystem baseras på oppblandada kristallina mineraler.
Med hjälp av en pump placeras MULTISEAL F i vattenets kretslopp i solar- eller jordvarmeanlägningen i rät koncentration (1:100)  och här förseglas läckor gennom i ett par dagar "i sig" inifrån genom forkisling. Det är därför inte nödvändigt att veta exakt var läckage är for att täta den med Multiseal F. Multiseal F ska behållas i anläggningen!
MULTISEAL SOF Multiseal SOF är en färdigblandad, avdunstningssäker flytande specialvärmebärare/frysskyddsmedel  till solfångaranläggningar. Multiseal SOF användas outspädd.
Multiseal SOR är ett rengöringsmedel för värmeanläggningar. Multiseal SOF användas outspädd.

 

BRUKSANVISNING:

 

MULTISEAL F

Vid korrekt användning av Multiseal F uppstår inga skador på cirkulationspumpar och ventiler. Koppla bort silar, smutsfångare, filter och värmemätare från anläggningen. Värmeanläggningen ska vara avluftad och fylld med vatten innan tätningen börjar.
Ställ in anläggningen på maxtemperatur. Stäng till alla element- och blandningsventiler helt. Lufta ur cirkulationspumpen ordentligt och sätt igång den. Tappa ur dubbelt så mycket vatten som den mängd Multiseal F som ska tillsättas (se tabell).
Skaka om dunken med Multiseal F ordentligt. Den mängd som behövs pumpas in, utspädd med vatten 1:1, via pannans påfyllnings- och avtappningsventil. Töm om möjligt dunken helt och skölj den för att också använda ev. rester. Fyll anläggningen till normalt arbetstryck. Lufta ur cirkulationspumpen ordentligt igen via kontrollskruven. Anläggningen ska nu vara igång i 7 timmar under de förhållanden som beskrivs här. Lufta på nytt ur cirkulationspumpen ordentligt och montera tillbaka alla nedmonterade delar, utom silar och smutsfångare. Själva tätningen sker inom 1 eller flera dagar. Multiseal F ska behållas i anläggningen!

 

MULTISEAL SOF. 

Multiseal SOF är en färdigblandad, avdunstningssäker frostsäkker flytande specialvärmebärare till solfångaranläggningar. Framställd baserat på propylenglykol
Multiseal SOF är särskilt väl lämpad som värmebärare i solfångaranläggningar med hög termisk belastning (vakuumrörsolfångare). Innehållet av korrosionsinhibitorer i Multiseal SOF skyddar alla de metalldelar som normalt används i solfångare – också vid blandningsinstallationer – mot korrosion, eldning och igensättning.
Viktigt: Multiseal SOF får inte blandas med andra flytande värmebärare eller med vatten. Vätskeförluster får bara utjämnas med Multiseal SOF.
När man iakttar följande villkor kan Multiseal SOF användas i solfångaranläggningar med höga stilleståndstemperaturer: Innan den maximala stilleståndstemperaturen uppnås ska allt Multiseal SOF som finns i solfångarna när stagnationstillståndet börjar förträngas fullständigt vid avdunstning och fångas upp av utjämningsbehållaren.
Multiseal SOF får inte utsättas för konstanta temperaturer på över 170 ˚C. Temperaturer över 200 ˚C leder till ett långsamt termiskt förfall av propylenglykolet, vilket märks på att produkten blir mörkfärgad. Produktens livslängd blir då avsevärt kortare.
Otäta solfångaranläggningar kan tätas med Multiseal F.
Multiseal SOF ska kontrolleras en gång om året.

 

MULTISEAL SOR. 

Multiseal SOR är ett rengöringsmedel för värmeanläggningar.
Multiseal SOR tar bort föroreningar som uppstått genom överbelastning av värmebärarvätskan i solfångaranläggningar med vakuumrör.
Töm anläggningen som ska sköljas/rengöras helt och hållet på värmebärarvätska. Avtäck solfångarna. Fyll solfångaranläggningen med Multiseal SOR och kör anläggningens cirkulation 1–2 timmar på 50–60 ˚C. Av hänsyn till gummidelarna i solfångaranläggningen (som EPDM-packningar) bör man undvika högre temperaturer. Gör om processen flera gånger om föroreningen finns kvar.Töm anläggningen på nytt helt och hållet efter avslutad rengöring. Eventuellt kan man genomblåsa anläggningen med tryckluft för att uppnå en fullständig tömning.
Fyll sedan anläggningen igen med ett passande värmebärarämne, som Multiseal SOF.

 

RENGÖRING och SÄKERHETSDATA:

Om Multiseal F, Multiseal SOF eller MULTISEAL SOR kommer i kontakt med ögonen, skölj då genast ordentligt med rent vatten och kontakta läkare. Vid hudkontakt ska huden genast tvättas med stora mängder vatten. Vid arbete med Multiseal F, Multiseal SOF eller MULTISEAL SOR bör man bära passande skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. I övrigt ska man följa allmänna säkerhetsföreskrifter för hantering av kemikalier. Förvaras utom räckhåll för barn.

 

PRODUKTER

MULTISEAL F Flytande tätning i värmesystem med frostskydd. Lämpligt för solfångare och jordvärmeanläggningar. Blandningsförhållande: 1:100.

Multiseal SOF är en färdigblandad, avdunstningssäker frostsäkker flytande specialvärmebärare till solfångaranläggningar. Multiseal SOF användas outspädd.

 Multiseal SOR är ett rengöringsmedel för värmeanläggningar. Multiseal SOR användas outspädd .

 

EMBALLAGE

 Produkt

 Emballage

Item no.

VVS-no.

RSK-no.

NRF-no.

LVI-koodi

MULTISEAL F

1 L can

8016010

251206010

4054419

9815777

3265233

MULTISEAL F

2½ L can

8016025

251206025

4054420

9815778

3265234

MULTISEAL F

5 L can

8016050

251206050

4054421

9815779

3265235

MULTISEAL SOF 10 L can 8030100        
MULTISEAL SOF 20 L can 8030200        
MULTISEAL SOR 10 L can 8031100        
MULTISEAL SOR 20 L can 8031200        

Related products

Behöver du hjälp? - skriv till oss