KORROSIONSSKYDD & RENSAVÄTSKA

 

PRODUKTBESKRIVNING:

Multiseal är en serie flytande tätningsmedel som tillsätts direkt till anlägningsvattnet typisk på för värmesystem för tätning av dolda läckor. I serien ingår även rengöringsvätskor för värmesystem (Multiseal HR) samt bruks-och dricksvattensystem (Multiseal R13). Serien är också en korrosisonsbeskyttelse för värmesystem (Multiseal K32) och ett kombinerat korrosionsskydd och antifrostvätske (Multiseal FS).

Följande upplysningar är givna på grundval av tester och erfarenheter. Då vi inte har någon kontroll över användningen av produkten rekommenderas provinstallation för att säkerställa att produkten lämpar sig för den önskade installationen.

 
TEKNSIKE EGENSKAPER:

Multiseal HR är ett koncentrerat rengöringsmedel för värmesystem - HR innehåller olika hämmare och kan användas i alla typer av värmesystem - inklusive system med integrerad aluminiumdelar. Blandningsförhållande 1:100

Multiseal R13 är en koncetreret rengöringsmedel speciellt lämplig för bruks- och dricksvatten system. Blandningsförhållande: Använd outspädd eller blandas med vatten i förhållandet 1:2

Multiseal K32 är en korrosionsskydd för alla typer av värmesystem - inklusive värmesystem med integrerad aluminiumdelar. Blandningsförhållande 1:100

Multiseal FS är ett kombinerat korrosinsbeskyttelse och frostskyddsmedel för alla typer av värme-och vattensystem. Blandningsförhållande: Beroende på önskad frostsäkring

 
BRUKSANVISNING:

 

MULTISEAL HR: Multiseal HR är ett rengöringsmedel för värmeanläggningar. Multiseal HR tar bort rost, kalk och slamanhopningar i värmeanläggningar, så att effektiviteten förbättras. Multiseal HR kan både användas i samband med en modernisering av gamla anläggningar och till allmän rengöring av befintliga värmeanläggningar. Multiseal HR kräver att det rör sig om ett stängt kretslopp, och vid fjärrvärme ska först ett sådant upprättas innan produkten kan användas.
Värmeanläggningen som Multiseal HR ska tillsättas i ska vara fri från tätningsmedel, andra inhibitorer och andra rostskyddsmedel. Vid korrekt användning av produkten uppstår inga skador på pumpar och ventiler.
Under rensningsprocesser där Multiseal HR upplöser t.ex. kalkavlagringar kan det utvecklas gaser. Det är därför viktigt att se till att det finns tillräcklig avluftning på värmeanläggningen medan den rensas.
Innan Multiseal HR används ska man kontrollera produktens pH-värde: ph 1. Om det är mycket slam och orenheter i vattnet i anläggningen, skölj då igenom den och fyll på med rent vatten. Stäng helt och hållet alla armaturer och ventiler som påverkar värmekretsloppet. Pumpa in Multiseal HR i anläggningsvattnet i den mängd som behövs (1 liter Multiseal HR till 100 liter anläggningsvatten) och starta cirkulationspumpen för att uppnå en optimal fördelning och rengöring. Produkten ska behållas i värmeanläggningen i 2 till 4 dagar, och anläggningens arbetstemperatur får under den tiden inte överstiga 60 ˚C. Töm därefter anläggningen helt och hållet på vatten och skölj igenom den ordentligt med rent vatten. Vid större och äldre anläggningar bör man bygga in en slamfångare. Vid golvvärmeanläggningar med liten genomströmning av anläggningsvatten kan man ev. använda en lite högre koncentration av Multiseal HR. Avslutningsvis kan man fylla på Multiseal K32 eller Multiseal FS i anläggningen. Ta genast bort Multiseal HR från föremål utanför rörsystemet, med hjälp av rikliga mängder vatten. Multiseal HR får inte användas i värmeanläggningar som fyllts på med tätningsmedel eller frostskydd.

 

MULTISEAL R13:  Multiseal R13 är ett rengöringskoncentrat. Rengöringskoncentratet Multiseal R13 tar bort kalk, rost och flagor i vatten- och värmeanläggningar. Multiseal R13 kan också användas i golvvärmeanläggningar med liten genomströmning av anläggningsvatten. 
En kemisk rensning med Multiseal R13 för att ta bort kalk, flagor och rost är en snabb och säker metod för att återupprätta anläggningens fulla kapacitet. Multiseal R13 är användbar på alla typer av vatten- och värmeanläggningar för rensning av anläggningens insida – rörledningar, värmeväxlare, varmvattenanläggningar, pannor, genomströmningsvattenvärme, kylaggregat och kyltorn kan alla rensas med Multiseal R13.
Multiseal R13 används som rengöringsmedel på förkalkade/igenrostade vatten- och värmeanläggningar, i samband med cirkulationen av driftsvatten i anläggningen. BCG R13 kan användas ihop med de flesta material i värmeanläggningar, som t.ex. stål, koppar, plast, mässing och galvaniserade material. Multiseal R13:s höga halt av inhibitorer skyddar metallen i värmeanläggningen mot korrosion under rengöringsprocessen. Multiseal R13 är också det rätta valet för rengöring av förkalkade pumpar och ventiler. Multiseal R13 är särskilt väl lämpat för rengöring av galvaniserade kyltorn utan driftstopp.
Multiseal R13 kan spädas med upp till 2 delar vatten. Denna lösning låter man cirkulera i den vatten- eller värmeinstallation som man vill rengöra. pH-värdet för den utspädda lösningen är £1. Under rengöringsprocessen förbrukas Multiseal R13 och pH-värdet stiger. Vid ett pH-värde på 4,5 är allt Multiseal R13 förbrukat. Vid rengöring av ventiler, pumpdelar o. dyl. läggs delarna i en 50-procentig lösning. Om delar eller system är starkt förorenade eller förkalkade kan rengöringen ta flera timmar.Själva rengöringsprocessens hastighet ökar när temperaturen stiger, men upplösningstemperaturen i anläggningen bör inte överstiga 50 °C. 
Multiseal R13 förbrukas under rengöringsprocessen och pH-värdet stiger. För att kontrollera lösningens resterande verkningsgrad använder man pH-remsor med mätintervallet 1–7. Skulle det vid kontrollen visa sig att Multiseal R13 är förbrukat (pH-värdet är då 4,5) men det fortfarande är t.ex. kalkavlagringar i systemet, ska man tömma ut den förbrukade lösningen i systemet och tillsätta en ny lösning med pH £1. När alla avlagringar har sköljts bort eller lösts upp, ska den förbrukade lösningen ledas bort. Innan lösningen förs till avloppet ska den spädas kraftigt. Skölj därefter igenom anläggningen flera gånger med rent vatten. För att neutralisera eventuella syrarester i systemet, rekommenderas att man tillsätter 0,3 % soda (finns på apoteket) i den näst sista omgången sköljvatten. Den sista genomsköljningen av systemet ska göras med rent vatten. Det rekommenderas att man fyller den rengjorda anläggningen med vatten så snabbt som möjligt för att undvika korrosion med omgivningsluften.

 

MULTISEAL K32:  Multiseal K32 är ett rostskydd till värmeanläggningar. Multiseal K32 skyddar stål, aluminium och koppar, i synnerhet golvvärmeanläggningar, mot korrosion genom att det skapar en skyddshinna på rörens insida.Dispergeringsmedlen i Multiseal K32 förhindrar kalkavlagringar i rören, och gör alltså också att förhållandena blir perfekta för att rostskyddshinnan ska bildas. Multiseal K32 håller automatik, reglage och rör fria från partiklar.Skyddar såväl alla nya som redan använda värmeanläggningar.Multiseal K32 förhindrar att det fälls ut kalk.
Viktigt: Värmeanläggningen som Multiseal K32 ska tillsättas i ska vara fri från tätningsmedel, andra inhibitorer och andra inhibitorer.Anläggningar där Multiseal K32 har tillsatts ska kontrolleras 1 gång om året så att koncentrationen av K32 är som den ska.Vid korrekt användning av produkten uppstår inga skador på pumpar och ventiler.
Om det finns mycket slam i anläggningen ska den först sköljas igenom ordentligt. Ev. rensas den med Multiseal HR.Töm anläggningen och mät upp innehållet för att konstatera anläggningens totala volym.Fyll sedan anläggningen till hälften och fyll på med den mängd K32 som behövs – det ska vara 1 liter K32 för var 100:e liter vatten.Fyll därefter anläggningen helt med vatten och avlufta den.Multiseal kan användas ihop med alla kända frostskyddsmedel.
Kontrollera koncentrationen av Multiseal K32 med hjälp av testsatsen Multiseal Test ca1 driftstimme efter att produkten har blandats i anläggningsvattnet.Molybdatinnehållet ska ligga mellan 250 och 400 mg/l Mo. Då Multiseal K32 upplöser de kalkavlagringar som redan finns, bör man i synnerhet på äldre anläggningar skölja igenom hela värmeanläggningen igen efter 1–3 månader. På större värmeanläggningar bör man bygga in en smuts-/slamfångare.Fyll sedan anläggningen på nytt med Multiseal K32 och kontrollera koncentrationen.Vid underdosering av Multiseal K32 uppstår korrosion i anläggningen. 

 

MULTISEAL FS:  Multiseal FS är ett frost- och rostskyddsmedel till värmeanläggningar. Multiseal FS skyddar värme- och kylanläggningar av stål, aluminium och koppar mot frost och korrosion. Kan också användas i anläggningar med värmepumpar och till golvvärmeanläggningar och solfångare. Skyddar mot frostskador. Multiseal FS innehåller propylenglykol.
Viktigt: Värmeanläggningen som Multiseal FS ska tillsättas i ska vara fri från tätningsmedel, andra inhibitorer och andra rostskyddsmedel. Vid korrekt användning av produkten uppstår inga skador på pumpar och ventiler.
Om det finns mycket slam i anläggningen ska den först sköljas igenom ordentligt. Ev. rensas den med Multiseal HR. Töm anläggningen och mät upp innehållet för att konstatera anläggningens totala volym. Fyll sedan anläggningen till hälften och fyll på med den mängd Multiseal FS som behövs. För korrekt blandningsförhållande hänvisas till tabellen nedan. Fyll därefter anläggningen helt med vatten och avlufta den. När anläggningen har varit i full gång i ett par timmar ska innehållet av frostskyddsmedel kontrolleras, genom att man mäter halten propylenglykol i anläggningsvattnet. Vi rekommenderar att man kontrollerar innehållet av Multiseal FS 1 i anläggningen en gång om året och vid behov späder ut med Multiseal FS.

 

Total vandmængde i systemet

Vandmængde der skal tappes ud af systemet

Mængde af MULTISEAL FS

Frost beskyttelse ned til:

100 L

12 L

12 L

- 3 ˚C

100 L

18 L

18 L

- 6 ˚C

100 L

25 L

25 L

- 10 ˚C

100 L

32 L

32 L

- 15 ˚C

100 L

40 L

40 L

- 20 ˚C

 

RENGÖRING:

 

MULTISEAL HR: Ta genast bort Multiseal HR från föremål utanför rörsystemet, med hjälp av rikliga mängder vatten. Multiseal HR får inte användas i värmeanläggningar som fyllts på med tätningsmedel eller frostskydd.

 

MULTISEAL R13: Skölj efter rensningen anläggningen igenom flera gånger med rent vatten. För att neutralisera eventuella syrarester i systemet, rekommenderas att man tillsätter 0,3 % soda (finns på apoteket) i den näst sista omgången sköljvatten. Den sista genomsköljningen av systemet ska göras med rent vatten. Det rekommenderas att man fyller den rengjorda anläggningen med vatten så snabbt som möjligt för att undvika korrosion med omgivningsluften.

 

MULTISEAL K32: Då Multiseal K32 upplöser de kalkavlagringar som redan finns, bör man i synnerhet på äldre anläggningar skölja igenom hela värmeanläggningen igen efter 1–3 månader. Fyll sedan anläggningen på nytt med Multiseal K32 och kontrollera koncentrationen.Vid underdosering av Multiseal K32 uppstår korrosion i anläggningen.

 

MULTISEAL FS: Systemet måste påfyllas Multiseal FS i rätt koncentration för önskad frostskydd. Vi rekommenderar att man kontrollerar innehållet av Multiseal FS 1 i anläggningen en gång om året och vid behov späder ut med Multiseal FS. Multiseal FS tvättas bort med rikliga mängder vatten.

Om Multiseal HR, Multiseal R13, Multiseal K32 eller MULTISEAL FS kommer i kontakt med ögonen, skölj då genast ordentligt med rent vatten och kontakta läkare. Vid hudkontakt ska huden genast tvättas med stora mängder vatten. Vid arbete med Multiseal bör man bära passande skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. I övrigt ska man följa allmänna säkerhetsföreskrifter för hantering av kemikalier. Förvaras utom räckhåll för barn.

 

EMBALLAGE

 Product

 Emballage

Item no.

VVS-no.

RSK-no.

NRF-no.

LVI-koodi

MULTISEAL HR

5 L dunk

8028050

251229050

4054447

9815811

3265261

MULTISEAL R13

5 L dunk

8029050

251229150

4054448

9815812

3265262 

MULTISEAL K32

2½ L dunk

8026025

251228325

4054442

9815805 

3265256 

MULTISEAL K32 5 L dunk 8026050 251228350 4054443 9815806 3265257
MULTISEAL FS 5 L dunk 8027050 251228050 4054444 9815807 3265258
MULTISEAL FS 10 L dunk 8027100 251228110 4054445 9815808 3265259
MULTISEAL FS 30 L dunk 8027300 251228130 4054446 9815809 3265260

Related products

Behöver du hjälp? - skriv till oss