KLOAK & AVLOPP

 

PRODUKTBESKRIVNING:

Den flytande tätningen Multiseal Kloak och Multiseal HC60 är ett tvåkomponentsystem, som hjälper mot vattenläckor i nedgrävda avloppsrör och stammar. Den flytande tätningen Multiseal Avlopp hjälper mot vattenläckor i avloppsrör och avloppsstammar inomhus - för komplett produkt beskrivning se Produktbeskrivning herunder.

Följande upplysningar är givna på grundval av tester och erfarenheter. Då vi inte har någon kontroll över användningen av produkten rekommenderas provinstallation för att säkerställa att produkten lämpar sig för den önskade installationen.

Multiseal Kloak kan användas till avloppsrör och avloppsstammar i alla material – plast, gjutjärn, keramik, betong och bly. Det går att täta läckage både på rör och stammar och vid muffkopplingarna. Multiseal Kloak kristalliseras vid kontakt med härdaren HC60. Därmed skapas en mekanisk tätning av läckagestället, då Multiseal Kloak fäster sig vid avloppsröret och på samma sätt förhärdas i läckageområdet utanför röret. En tätning med Multiseal Kloak är permanent och håller länge.

 

TEKNISKA EGENSKAPER:

Multiseal tätningssystem baseras på oppblandada kristallina mineraler. Multiseal Kloak pumpas ut i avloppsnätet och läckor tätas inifrån "av sig själv" genom forkiseling. Den slutliga härdning av läckan sker med hjälp av härdaren HC60.

 

BRUKSANVISNING:

Före tätning med Multiseal Kloak rekommenderar vi att rörstycket som ska tätas rengörs ordentligt med högtrycksspolning. Multiseal Kloak och Multiseal HC60 Härdare får inte blandas, utan samlas upp var för sig för senare återanvändning.

Efter ev. upprensning av avloppsröret ska det spärras av så att den del som är otät är över avspärrningen. En typisk situation vid tätning av en nedgrävd avloppsledning under ett enfamiljshus kan vara att man avspärrar och rensar det tillopp där man har konstaterat en otäthet (kamerainspektion). Spärra sedan av detta tillopp i samlingsbrunnen och fyll den ledningsgren där otätheten finns. Normalt gör man detta genom att pumpa in Multiseal Kloak (används outspädd – kom ihåg att skaka dunken) nerifrån i samlingsbrunnen genom avspärrningen i den otäta avloppsledningen tills produkten blir synlig i avloppsystemets lägsta punkt inomhus. Denna kan vara golvavloppet i duschkabinen, där man har en person utplacerad så att påfyllningen stoppas före ett ev. överskott. Vattenståndet bör vara 2 m över den otäta ledningens lägsta punkt. Produkten ska behållas i avloppsröret i 1 timme. Töm nu den otäta avloppsledningen helt på Multiseal Kloak, skölj pumpen ordentligt och pumpa genast in Multiseal HC60 i avloppssystemet på samma sätt som Multiseal Kloak. Även Multiseal HC60 Härdare ska behållas i avloppsröret i 1 timme. Töm därefter avloppsröret helt och hållet även på härdare och skölj pumpen med rent vatten. Gör om processen en gång till framifrån. En typisk tätning tar följaktligen minst 4 timmar. Efter den sista uttömningen av härdaren är avloppsröret tätat och kan nu trycktestas. Om röret fortfarande är otätt gör man om processen en tredje gång. När avloppsröret är tätat ska det spolas igenom med vatten en gång för att ta bort ev. rester av Multiseal Kloak från insidan, och sedan kan röret tas i bruk.

 

Maximal vattenläcka.

Vattenståndet ska vara 2 m över den lägsta fogpunkt i avloppsröret som man vill täta. Vattenläckan får inte vara större än 70 % av den samlade vattenmängden i det rörstycke man vill täta inom 15 min.

 
KASSERING:

Multiseal Kloak ska samlas upp och återanvändas. Produkten kan dock i starkt utspädd form föras till avloppssystemet.

 

RENGÖRING:

Om Multiseal Kloak kommer i kontakt med ögonen, skölj då genast ordentligt med rent vatten och kontakta läkare. Vid hudkontakt ska huden genast tvättas med stora mängder vatten. Vid arbete med Multiseal Kloak bör man bära passande skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
Multiseal Kloak ska genast tvättas bort med vatten om det kommer på föremål utanför rörsystemet (plattor, tvättställ etc.). I annat fall bildas en kristallisering som inte kan tas bort igen.
I övrigt ska man följa allmänna säkerhetsföreskrifter för hantering av kemikalier. Förvaras utom räckhåll för barn.

 

PRODUKTER:

 

EMBALLAGE

 Product

 Packaging

Item no.

VVS-no.

RSK-no.

NRF-no.

LVI-koodi

MULTISEAL Kloak.

10 L dunk

8022100

251221110

4054435

9815795

3265249

MULTISEAL Kloak.

30 L dunk

8022300

251221130

4054436

9815796

3265250

MULTISEAL HC60 10 L dunk

8023100

251221810

4054437

9815797

3265251

MULTISEAL HC60 30 L dunk

8023300

251221830

4054438

9815798

3265252

 

 

PRODUKTBESKRIVNING:

Den flytande tätningen Multiseal Avlopp hjälper mot vattenläckor i avloppsrör och avloppsstammar inomhus. Multiseal Avlopp kan användas till avloppsstammar i alla material – plast, gjutjärn, keramik, betong och bly. Det går att täta läckage på rör och stammar även vid muffkopplingarna. Multiseal Avlopp kristalliseras i kontakt med luft. Därmed bildas en mekanisk tätning av läckagestället. En tätning med Multiseal Avlopp är permanent och håller länge.

 

TEKNISKA EGENSKAPER:

Multiseal tätningssystem baseras på oppblandada kristallina mineraler. Multiseal Avlopp pumpas ut i avloppsrörett och läckor tätas inifrån "av sig själv" genom forkiseling. Multiseal Avlopp kristalliseras i kontakt med luft. Tiden för tætningsprocessen beror på läckage storlek och omgivelsestemperatur.

 

BRUGSANVISNING:

Innan man tätar med Multiseal Avlopp rekommenderar vi att starkt förorenade avloppsstammar rengörs ordentligt. Om man vill täta nedgrävda avloppsledningar hänvisar vi till Multiseal Kloak och Multiseal HC60 (härdare). Före tätning med Multiseal Avlopp ska avloppsstammen blockeras och fyllas med vatten, så att man kan bilda sig en uppfattning om otäthetens storlek.tning om otäthetens sotlrp ska avloppsstammen blockeras och fyllas med vatten, så att man kan bilda sig en uppfattning om Det kan tränga ut en del vätska i samband med denna del av processen.

Efter ev. upprensning av avloppsstammen ska den spärras av så att den del som är otät är över avspärrningen. Blanda Multiseal Avlopp med vatten och häll i den del av avloppet som ska tätas. Blandningsförhållandet är 1 del Multiseal Avlopp till 5 delar vatten. Beroende på läckans storlek och fuktigheten omkring otätheten ska tätningsblandningen behållas i avloppsstammen 1 till 2 dygn. Efter tätning kan tätningsblandningen spädas kraftigt och ledas till avloppssystemet, eller ev. samlas in för senare återanvändning.

 

Kassering:

Vid uttömning av anläggning som har fyllts på med Avlopp behandlas vattnet som allmänt spillvatten och leds till avloppssystemet i starkt utspädd form. Multiseal Avlopp kan också uppsamlas och återanvändas flera gånger.

 

Maximal vattenläcka.

Vattenståndet ska vara 2 m över den lägsta fogpunkt i avloppsstammen som man vill täta. Vattenläckan får inte vara större än 70 % av den samlade vattenmängden i det rörstycke man vill täta inom 15 min.

 

RENGÖRING:

Om Multiseal Avlopp kommer i kontakt med ögonen, skölj då genast ordentligt med rent vatten och kontakta läkare. Vid hudkontakt ska huden genast tvättas med stora mängder vatten. Vid arbete med Multiseal Avlopp bör man bära passande skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Multiseal Avlopp är inte giftigt i det angivna arbetsblandningsförhållandet, men bör inte förtäras.

Multiseal Avlopp ska genast tvättas bort med vatten om det kommer på föremål utanför rörsystemet (plattor, tvättställ etc.). I annat fall bildas en kristallisering som inte kan tas bort igen.

I övrigt ska man följa allmänna säkerhetsföreskrifter för hantering av kemikalier. Förvaras utom räckhåll för barn.

 

PRODUKTER:

EMBALLAGE

 Produkt

 Emballage

Item no.

VVS-no.

RSK-no.

NRF-no.

LVI-koodi

MULTISEAL Drain.

5 L can

8021050

251220050

4054431

9815791

3265245

MULTISEAL Drain

10 L can

8021100

251220110

4054432

9815792

3265246

MULTISEAL Drain

30 L can

8021300

251220130

4054433

9815793

3265247

Related products

Behöver du hjälp? - skriv till oss