GAS

 

PRODUKTBESKRIVNING:

Multiseal ett flytande tätningsmedel som tillsätts direkt i vattnet i en sluten slinga för att täta dolda läckor. Multiseal finns i olika produktvarianter anpassat till den miljö där ett läckage måste tätas. Multiseal kan användas för slutna krets av fjärrvärmesystem, alla värmanlägningar med oljebrännare eller pannor gulvvarmesytemer, avlopp och avloppssystem. Det finns också Multiseal för drikkevandsinstalationer, gasinstallationer, solanläggningar och pool. Multiseal Gas 2000 är ett flytande tätningsmedel för tätning av stålrörsgasledningar i anläggningar med gängfogar utförda med packgarn.  

 
TEKNISKA EGENSKAPER:

Multiseal tätningssystem baseras på oppblandada kristallina mineraler. Multiseal GAS 2000 pumpas in i läckande gasanläggninger som beskrivs nedan och systemet tätas från insidan. Multiseal GAS 2000 används outspädd och kan återanvändas för många senare tätningsjob.

 
BRUGSANVISNING:

 

Fastställ läckans storlek 

Multiseal Gas 2000 är konstruerat för att täta gasläckage på 1–5 liter i timmen.

 

Testa gasledningen

Montera ned gasmätaren och alla gasapparater. Montera kulventiler/spärrventiler vid alla ledningarnas ändpunkter. Även blindstycken i ev. nedlagda gasledningar, som dock alltjämt är under gastryck, ska tas bort och ersättas med spärrventiler. Det är viktigt att alla spärrventiler monteras helt tätt.

 

Testa läckstorleken igen

Eftertesta läckagets storlek än en gång för att dels se till att spärrventilerna sluter tätt, dels konstatera att det inte var i någon av de nedmonterade gasenheterna som otätheten fanns.

 

Rensa gasledningen

På gasledningens lägsta punkt, där gasmätaren var ansluten, ansluter man en vävförstärkt slang som slutar i ett dammfilter – helst i det fria. Blås igenom gasledningen med kväve eller tryckluft som blåses in i ledningsnätet från alla ändpunkter där spärrventilerna är monterade. Fortsätt med utblåsningen tills det inte kommer ut mer damm i dammfiltret.

 

Fyll gasanläggningen med Multiseal Gas 2000

Fyll långsamt gasledningen nedifrån via den nedersta avspärrningsventilen. Till fyllningen används en membranpump som antingen körs på tryckluft eller kväve. Se till att det finns rikligt med Multiseal Gas 2000.

Fyll gasanläggningen nedifrån, och lufta ur de spärrventiler som är nederst – och närmast påfyllningsstället – en och en med början längst ner.

Efter att spärrventilerna har luftats ur korrekt och man alltså har försäkrat sig om att Multiseal Gas 2000 har nått alla krökar i systemet, sätter man nu den fyllda gasanläggningen under ett tryck på 4 bar, plus 1 bar för var 10:e meter som läggs till installationen på höjden. Pressa på detta sätt in Multiseal Gas 2000 i de otäta gängfogarna. Bibehåll trycket på vätskan i 30 minuter.

För att ev. kunna använda både membranpumpen och fyllningsutrustningen på andra gasledningar medan de 30 minuterna går, är det tillåtet att lägga in en tryckbuffert i toppen av gasledningen på 1–2 l (max 4 bar)

 

Töm gasanläggningen

Ställ om membranpumpen från att pumpa till att suga. Placera behållaren för uppsamling av Multiseal Gas 2000 vid anläggningens nedersta punkt, där påfyllningen också ägde rum.  Ta försiktigt trycket ur anläggningen genom att avlufta den översta spärrventilen. Lufta sedan av ventilerna nedåt tills Multiseal Gas 2000 har sugits ut ur gasanläggningen igen.

 

Pressa ut överskottsvätska

När det inte längre går att suga ut mer Multiseal Gas 2000 ur ledningsnätet, fyller man alla spärrventiler med skumgummikulor som är minst 10 % större i diameter än rörmåttet i anläggningen. Pressa/tryck skumgummikulorna genom anläggningen med kväve eller tryckluft och samla in dem vid anläggningens lägsta punkt, där uppsamlingsbehållaren är stadigt tillsluten. Skumgummikulorna pressar den sista överblivna tätningsvätskan framför sig och ser till att anläggningen töms helt. Pressa skumgummikulor genom gasanläggningen minst två gånger, kanske fler, beroende på hur mycket vätska de tar med sig ut.

 

Multiseal Gas 2000 kan återanvändas.

Den Multiseal Gas 2000 som har använts i systemet samlas in, rensas genom en sil och kan sedan omedelbart återanvändas.

 

Torkning

När processen med skumgummikulorna är färdig torkas gasanläggningen med hjälp av en särskild blåsapparatur. Ersätt spärrventilerna med avluftningsslangar vars ändar alla sticks ned i avluftningsspannar som samlar upp ev. vätska som fortfarande är kvar. Själva blåsanordningen ska stå fritt, så att det inte finns något som hindrar tillströmningen av luft. En anläggning med rör på 1 tum och 15 meters längd ska torkas i 1 timme. Om gasledningen har större mått ska man torka i motsvarande längre tid. Även efter torkningen är Multiseal Gas 2000 fortfarande ”tjockflytande” och klibbig.

 

Driftstart

Efter torkningen är anläggningen klar för trycktest, och efter det monteras alla de nedmonterade delarna ihop igen och anläggningen är klar att användas.

Ovanstående upplysningar är givna på grundval av tester och erfarenheter. Då vi inte har någon kontroll över användningen av produkten rekommenderas provinstallation för att säkerställa att produkten lämpar sig för den önskade installationen.

 

RENGØRING og SIKKERHEDSDATA:

Om Multiseal GAS 2000 kommer i kontakt med ögonen, skölj då genast ordentligt med rent vatten och kontakta läkare. Vid hudkontakt ska huden genast tvättas med stora mängder vatten. Vid arbete med Multiseal bör man bära passande skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. I övrigt ska man följa allmänna säkerhetsföreskrifter för hantering av kemikalier. Förvaras utom räckhåll för barn.

 

Emballage

 Product

 Emballage

Item no.

VVS-no.

RSK-no.

NRF-no.

LVI-koodi

MULTISEAL GAS 2000.

10 L dunk

8024100

251207110

4054439

9815799

3265253

Related products

Behöver du hjälp? - skriv till oss