SOLAR- & JORDVARME

PRODUKTBESKRIVELSE:

MULTISEAL er et flydende tætningsmiddel som tilsættes direkte til vandet i et lukket kredsløb for at tætne skjulte lækager. MULTISEAL findes i forskellige produktvarianter afstemt efter det miljø hvor en lækage skal tætnes. MULTISEAL kan således bruges til lukkede kredse i fjern-varmesystemer, alle varmeanlæg med oliefyr eller brændselskedler, gulvvarmesystemer, afløbs- og kloaksystemer. Der findes også MULTISEAL til drikkevandsinstalationer, gasinstallationer, solvarmeanlæg og poolsystemer.

MULTISEAL F er specielt udviklet til at arbejde sammen med de antifrost kemikalier man finder i solar- og jordvarmeanlæg. I serien af dedikerede solar- og jordvarmeprodukter har vi også MULTISEAL SOF og MULTISEAL SOR som er henholdsvis en antifrost/varmebærevæske (SOF) og en rensevæske til solarsystemer (SOR).

TEKNISKE EGENSKABER:

MULTISEAL tætningssystemer er baseret på opslemmede krystallinske mineraler.
MULTISEAL F pumpes ud i solar- eller jordvarmeanlægget i den rette koncentration (1:100)  og her tætnes lækager i løbet af få dage ”af sig selv” inde fra ved forkisling. Det er således ikke nødvendigt nøjagtigt at vide hvor en eventuel lækage er for at tætne den med MULTISEAL F - MULTISEAL F skal forblive i installationen efter tætningen er udført.
MULTISEAL SOF er en antifrost/varmebærervæske for solaranlæg. Multiseal SOF bruges ufortyndet.
MULTISEAL SOR er en rensevæske for solaranlæg. Multiseal SOF bruges ufortyndet.

BRUGSANVISNING:

MULTISEAL F
Ved korrekt anvendelse af Multiseal F opstår der ingen skader på cirkulationspumpe og ventiler. Sier, smudsfangere, filtre og varmemålere kobles fra anlægget. Varmeanlægget skal være udluftet og fyldt med vand inden tætningen begynder. Anlægget indstilles til max. temperatur. Alle radiator og blandingsventiler lukkes helt op. Cirkulationspumpen udluftes grundigt og sættes i drift. Der aftappes vand svarende til den dobbelte mængde Multiseal F, der skal tilsættes (se tabel). Dunken med Multiseael F rystes grundigt. Den nødvendige mængde pumpes fortyndet 1:1 med vand ind via kedelpåfyldnings- og aftapningsventilen. Dunken tømmes om muligt helt og skylles for også at anvende evt. rester. Anlægget fyldes til normalt driftstryk. Cirkulationspumpen udluftes igen grundigt via kontrolskruen. Anlægget skal nu forblive i drift i 7 timer under de her beskrevne forhold. Cirkulationspumpen luftes grundigt ud igen, og alle afmonterede dele, men ikke sier og smudsfangere, monteres igen. Selve tætningen sker i løbet af 1 eller flere dage. Multiseal F skal forblive i anlægget efter udført tætning!
Da vi ikke har kontrol over brugen af produktet, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation.

MULTISEAL SOF.
Multiseal SOF er en færdigblandet, fordampningssikker flydende special varmebærer til solfangeranlæg. Fremstillet på basis af propylenglykol.
Multiseal SOF er specielt velegnet som varmebærer i solfangeranlæg med høj termisk belastning (Vakuumrørssolfangere). Indholdet af korrosionsinhibitorer i Multiseal SOF beskytter alle de normalt anvendte metaldele i solfangere – også ved blandingsinstallationer – mod korrosion, ældning og tilstopning.
Vigtigt:
Multiseal SOF må ikke blandes med andre flydende varmebærere og må ikke blandes med vand. Væsketab må kun udlignes med Multiseal SOF.
Ved iagttagelse af følgende betingelse kan Multiseal SOF bruges i solfangeranlæg med høje stilstandstemperaturer: Inden den maximale stilstandstemperatur opnås skal alt Multiseal SOF som befinder sig i solfangerne ved starten af stagnationstilstanden fortrænges fuldstændigt ved fordampning og opfanges af udligningsbeholderen.
Multiseal SOF må ikke udsættes for konstante temperaturer på over 170˚C. Temperaturer over 200˚C fører til et langsomt termisk forfald af propylenglykollet, hvilket vil ses som en mørkfarvning af produktet. Herved nedsættes produktets levetid betragteligt.
Utætte solfangeranlæg kan tætnes med Multiseal F.
Multiseal SOF skal kontrolleres 1 gang om året.
Da vi ikke har kontrol over brugen af produktet, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation.

MULTISEAL SOR.
Multiseal SOR er et rengøringsmiddel til solfangeranlæg.
Multiseal SOR fjerner forureninger i vakuumrørssolfangeranlæg som er opstået på grund af overbelastning af varmebærervæsken.
Anlægget, der skal skylles/rengøres, tømmes fuldstændigt for varmebærervæske. Solfangerne afdækkes. Solfangeranlægget fyldes med Multiseal SOR, og anlæggets cirkulation kører i 1-2 timer ved 50 - 60˚C. Af hensyn til gummidele i solfangeranlægget (som EPDM pakninger) bør højere temperaturer udgås. Afhængig af hvor forurenet gentages processen flere gange. Efter endt rengøring skal anlægget igen tømmes fuldstændigt. Eventuelt kan man gennemblæse anlægget med trykluft for at opnå en fuldstændig tømning. Herefter fyldes anlægget igen med et passende varmebærermedie som Multiseal SOF.
Da vi ikke har kontrol over brugen af produktet, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation.

RENGØRING og SIKEKRHEDSDATA:

Hvis Multiseal F, SOR eller SOF kommer i kontakt med øjnene skylles omgående grundigt med rent vand, og læge kontaktes. Ved hudkontakt afvaskes huden omgående med rigelige mængder vand. Ved arbejde med Multiseal F, SOR ellr SOF bør der bæres passende beskyttelseshandsker samt beskyttelsesbriller eller ansigtsværn. I øvrigt iagttages de ved omgang med kemikalier almene sikkerhedsforanstaltninger. Opbevares utilgængeligt for børn

PRODUKTER

MULTISEAL F Flydende tætning til varmesystemer med antifrostvæske. Særdeles velegnet til Solar- og jordvarmeanlæg med væsketab på op til 20L i døgnet. Blandingsforhold: 1:100.

MULTISEAL SOF. Varmebærer til solarsystemer. Frostsikker. Indeholder korrosionsinhibitorer. Bruges ufortyndet.

MULTISEAL SOR. Rensevæske til solaranlæg. Bruges ufortyndet.

 

EMBALLERING:

 Produkt

 Emballage

Vare nr.

VVS-nr.

RSK-nr.

NRF-nr.

LVI-nr.

MULTISEAL F

1 L dunk

8016010

251206010

4054419

9815777

3265233

MULTISEAL F

2½ L dunk

8016025

251206025

4054420

9815778

3265234

MULTISEAL F

5 L dunk

8016050

251206050

4054421

9815779

3265235

MULTISEAL SOF 10 L dunk 8030100        
MULTISEAL SOF 20 L dunk 8030200        
MULTISEAL SOR 10 L dunk 8031100        
MULTISEAL SOR 20 L dunk 8031200        

Relaterede produkter

Brug for hjælp? - skriv til os